Bokštinio krano mašinistas

Programos tikslas - suteikti bendrųjų techninių žinių, reikalingų mokantis kranininko profesijos ir specialiųjų žinių apie bokštinių kranų įrengimus, jų aptarnavimą, remontą, saugų eksploatavimą ir darbų vykdymą; taip pat suteikti ir išugdyti praktinius krano priežiūros, techninio aptarnavimo ir valdymo įgūdžius, kad mokiniai, praėję mokymo kursą, būtų parengti savarankiškai atlikti krano operatoriaus pareigas ir įgytų bokštinio krano operatoriaus kvalifikaciją. Ši bokštinio krano operatoriaus mokymo programa taikytina darbo rinkos profesinio mokymo įstaigose. Mokymo turinį sudaro teorinis ir praktinis mokymas. Teorinio mokymo metu mokiniai susipažįsta su bokštinių kranų įrengimais, jų paskirtimi, veikimu, elektrotechnikos, techninės mechanikos, medžiagų mokslo, brėžinių skaitymo pagrindais, mokosi kėlimo kranų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių, darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų, susipažįsta su aktualiomis darbo teisės ekonomikos bei ergonomikos žiniomis. Praktinio mokymo, kuris apima daugiau kaip pusę viso mokymuisi skirto laiko, mokiniai mokosi užkabinti ir atkabinti krovinius, valdyti bokštinį kraną su kroviniu, atlikti statybos montavimo darbus, perkelti krovinius. Mokymas baigiamas kvalifikaciniu egzaminu, kurio metu patikrinamos ir įvertinamos mokinių žinios ir praktiniai krano valdymo sugebėjimai. Išlaikiusiems kvalifikacijos teorinį ir praktinį egzaminą asmenims suteikiama bokštinio krano operatoriaus kvalifikacija, ir jiems mokymo institucija išduoda kvalifikacijos pažymėjimą (serija 2100). Įgijęs kvalifikaciją, bokštinių kranų operatorius gali valdyti bokštinius kranus, atliekant pakrovimo, iškrovimo, krovinių perkėlimo, transportavimo, montavimo ir sandėliavimo darbus, aptarnaujant sandėliavimo aikšteles ir statomus objektus; techniškai prižiūrėti bokštinius kranus ir dalyvauti juos remontuojant. Parengtas pagal šią programą bokštinių kranų operatorius gali įsidarbinti įmonėse, eksploatuojančiose bokštinius kranus.

Reikia žinoti:

1. Bokštinių kranų valdymo tvarką ir valdymo įtaisus.
2. Aptarnaujamų bokštinių kranų ir jų mechanizmų technines charakteristikas.
3. Bokštinio krano įrengimą ir veikimo esmę.
4. Bokštinių kranų techninės priežiūros ir remonto rūšis, periodiškumą bei darbų apimtį.
5. Mechanizmų reguliavimo normas ir krano tepimo lentelę.
6. Leistinas detalių sudilimo normas , galimus gedimus, jų priežastis ir šalinimo būdus.
7. Reikalavimus krano bėgių kelio įrengimui ir jo priežiūrai.
8. Aptarnaujamo krano gamyklinę eksploatavimo instrukciją.
9. Kėlimo kranų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių reikalavimus bokštinių kranų bei nuimamųjų krovinio kabinimo įtaisų įrengimui ir eksploatavimui.
10. Bokštinio krano operatoriaus darbų saugos instrukciją, eksploatavimo dokumentaciją ir jos pildymo tvarką.
11. Šaltkalvystės pagrindus.
12. Elektrotechnikos pagrindus.
13. Darbų saugos reikalavimus, elektrosaugos ir preišgaisrinės saugos taisykles dirbant su bokštiniais kranais, pagrindines avarijų ir nelaimingų atsitikimų priežastis. 14. Signalizaciją, reikalavimus krovinių stropavimui, perkėlimui, montavimui ir sandėliavimui.

Reikia mokėti:

1. Valdyti bokštinius kranus.
2. Atlikti techninę bokštinių kranų priežiūrą ir aptarnavimą.
3. Šalinti nesudėtingus bokštinio krano įrengimų gedimus.
4. Atlikti bokštinio krano mechanizmų remonto darbus.
5. Skaityti krano instrukcijose pateiktus brėžinius ir schemas.
6. Kokybiškai atlikti pagrindines šaltkalvystės darbų operacijas.
7. Laikytis reikalavimų krovinių stropavimui, perkėlimui, signalizacijai.
8. Pildyti krano eksploatavimo dokumentaciją.
9. Suteikti pirmąją pagalbą žmonėms, nukentėjusiems nelaimingo atsitikimo metu.
10. Laikyti darbų saugos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų.